404 Not Found

Not Found

The requested URL /newspapers.html was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at toolbar.a.co.il Port 80
תקנון


כללי
תקנון זה חל על קבוצת האתרים המצויים בתפעולה אלפאנומריקס טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה").


שימוש באתרי האינטרנט השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.


תשומת לבכם לכך שייתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת

אתרי החברה מציעים לגולשים ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן (להלן: "המשתמשים") מידע בתחומים שונים (כלל המידע באתרי החברה יקרא להלן: "המידע"), המצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "ספקי המידע").

בנוסף, אתרי החברה מאפשרים למשתמשים להשתמש באתרים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ואו להעלות תכני גולשים, כהגדרתם להלן. "תכני גולשים" כוללים כל טקסט, תוכן, מידע, נתון, פריט, קישור, לינק, הפניה, רכיב, תו, סימן, סמל, צלמית, המועלים על ידי משתמשים באתרי החברה, קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים, צילומים, תרשימים, טבלאות, איורים, גרפים, קבצי מחשב, יישומי מחשב, תוכנות וממשקים, מכל מין וסוג, בכל דרך ו/או אופן שהוא, לרבות במסגרת קהילות, פורומים, תגובות, טוקבקים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים, הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים, וכן כל שילוב, עיבוד, תרגום, עריכה מחדש, עיצוב ויצירה מחודשת שלהם.

כניסה לאתרים והרשמה
הכניסה לאתרי החברה ו/או השימוש בשירותים באתרי החברה עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה.

במקרה כאמור, על המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.

בהעדר הוראות אחרות נוגדות, יפעל המשתמש כדלקמן:

(
א) המשתמש ימלא טופס הצטרפות (להלן- "טופס ההצטרפות") על פי ההנחיות המופיעות בו.

(
ב) במידה והמשתמש יהיה מעוניין לקבל שירות הכרוך בתשלום, ישלם המנוי לחברה דמי מנוי. במסלול חודשי מתחדש התשלום הוא חודש בחודשו, ע"פ תעריף חודשי מלא. תשלום דמי המנוי יעשה באמצעות כרטיס אשראי המצוי בבעלות המשתמש ואשר פרטיו ימסרו על ידי המשתמש.
לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.


דמי המנוי מפורטים באתר החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריף דמי המנוי או את מבנה המנוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך מתן הודעה מוקדמת למשתמש על גבי האתר ו/או בהודעת אימייל.

הודעה על עדכונים בדמי המנוי ומועד כניסתם לתוקף, יפורסמו באתרי החברה או ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.

(
ג) לאחר קבלת הנתונים, תבצע החברה קליטה ואימות של הנתונים- לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש ישלח קישור, לצורך אימות כתובת האימייל וסיום תהליך ההרשמה.

על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.

המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה נעשית על ידי החברה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.


השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. ה"חברה" תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:


 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, ניוזלטרים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 • לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי החברה לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

 • החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח ממפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי החברה.

 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.


שירותים סלולריים

שירותי החברה עומדים לרשות המשתמשים גם בסלולר. (להלן: "תוכן שיווקי")
השירותים מועברים למשתמשים באמצעות הודעות וואפ פוש.
כל ההודעות האינפורמטיביות הנשלחות יהיו בהתאם להגדרת התוכן שביקש המשתמש.החברה תהייה רשאית לשנות פתיח מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

הצטרפות לשירות
לשירות יכול להצטרף כל בעל מכשיר סלולרי, או המחזיק במכשיר סלולרי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר המכשיר שהוא מחזיק תומך בקבלת הודעות SMS ופתוח לגלישה סלולרית, ואינו חסום לקבלת שירותי תוכן.
תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות אתר השירות. מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המנוי, לרבות מספרו של מכשיר הטלפון הסלולרי שלו ("נתונים").

עלות השימוש בשירות
השירות האינפורמטיבי יינתן בתשלום בכפוף לתעריפי השירות כפי שהם מתפרסמים באתר וכפי שיתעדכנו מעת לעת.
ההודעות יישלחו בכל ימות השבוע בהתאם להתרחשויות. החברה שומרות לעצמה את הזכות לשנות את מס' ההודעות שנשלחות וזאת עפ"י ההתרחשויות.
החיוב יתבצע עבור הודעות שיתקבלו על ידי המנוי בפועל בלבד. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המנויים ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת למנויים (כמפורט בסעיף שעניינו שינוי התקנון להלן). למרות האמור לעיל, רשאית החברה בראשית כל רבעון להעלות תעריפים על דרך ההצמדה למדד המחירים לצרכן, בלא כל הודעה מוקדמת למנויים.
החיוב בעבור השירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולרי החודשי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי המפעיל הסלולרי. לקוחות סלקום Talkman ופלאפון-IZI יחויבו באמצעות חיוב כרטיס ה Pre-paid אשר ברשותם. השימוש בשירות לאחר גמר יתרת תקציב כרטיס ה Pre-paid הינו בהתאם למדיניות המפעיל הסלולרי הרלוונטי. יתכן ושימוש כאמור יגרום ליתרת חובה, אשר תעמוד לחובת כרטיס ה Pre-paid ותגרע מיתרת הזכות עם הטענת כרטיס Pre-paid נוסף.

עבור הגלישה הסלולרית ממכשירו יחוייב המשתמש בהתאם לתוכנית התעריפים שלו מול הספק הסלולרי שלו.


Cookies

האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף *נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי שלא תצטרך להזין את פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתרי החברה המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.


החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר הניוזלטרים של החברה ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי החברה, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי החברה. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ב-החברה, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.


אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי החברה יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


חוק דואר זבל

בדצמבר 2008 יכנס לתוקפו חוק שנועד למנוע הפצת דואר זבל (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982).

החוק, שנועד למנוע הפצת דואר זבל, עבר במאי 2008 בכנסת בקריאה שניה ושלישית, ואושר כחוק במדינת ישראל. החוק ייכנס לתוקפו בדצמבר 2008. החוק, שעבר ברוב של 27 ח"כים בעד ללא מתנגדים או נמנעים, קובע, בין היתר, כי שליחת דואר פרסומי ללא הסכמה מראש של המקבלים (תחת הגבלות מסוימות), ייחשב כעבירה.

לקריאת חוק דואר זבל http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2153/2153.pdf


המשתמש מצהיר בזאת שאין לו התנגדות לקבל הודעות שוטפות, אם הודעות מידע או הודעות פרסום מאתרי החברה.


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע המוחזק במאגר מידע עליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.


בנוסף, אם המידע שבמאגרי ה"חברה" משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ה"חברה" תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל"חברה" לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי החברה - יוסיף להישמר אצלה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.


השימוש באתרים

זכות השימוש במידע נתונה למשתמש בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.


 • המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

 • המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 • המשתמש מתחייב, להשתמש באתרי החברה בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות אתרי החברה, ולהימנע מפגיעה בחברה או בצדדים שלישיים.

 • המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת צוי איסור פרסום, ביצוע פרסומים אסורים על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בבטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

 • המשתמש מתחייב, כי לא יפר הוראות כל דין ו/או לא ישתמש בכל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 • המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של אתרי החברה או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתרי החברה. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או החברה אינם מעוניינים בהם.

 • המשתמש מתחייב, שלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי החוק ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים ו/או לפרסומים אסורים.

 • המשתמש מתחייב, שלא להשתמש ו/או לתרום להשתתפות במסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת ו/או קישור לתכנים מיניים ו/או פורנוגרפיים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או יגרמו להם נזק.

 • המשתמש מתחייב, להימנע לחלוטין מנסיון לאיסוף מידע על אתרי החברה באמצעות תוכנות מחשב, להימנע מעריכת שינויים טכנולוגיים באתרי החברה ו/או בתכני הגולשים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של אתרי החברה ו/או תכני הגולשים, הפרסומות ומבנה אתרי החברה ו/או תכני הגולשים, ושלא להעלות שום תוכנות ו/או ישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.

 • המשתמש מתחייב, ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש.

 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי החברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

  פרטי המשתמש
  המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות: ביצוע פעילות החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, והפקת פעילויות ואירועים; מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, ללקוחות וצדדים שלישיים, ופעילויות נוספות, כפי שיוחלט ע”י החברה מפעם לפעם.


 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודותיו, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים כאמור.

  החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

  החברה רשאית לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי, שיאפשר לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר אליה (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

  תכני גולשים
  המשתמש מתחייב, כי הוא בעל מלוא זכויות הקניניות, לרבות זכויות הקנין הרוחני בתכני הגולשים המועלים על ידו, וכי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעלות את תכני הגולשים ו/או לפרסמם ברבים.
  המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הגולשים המועלים על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה מכל אחריות לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

  המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבם, מהימנותם, נכונותם, שלמותם, עדכניותם, חוקיותם ותפקודם, של תכני הגולשים והם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתכני הגולשים.

  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתכני הגולשים ו/או למחוק אותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר, בחלוף תקופה ו/או עקב חריגה ביחס לתכני הגולשים ו/או בפעילות המשתמש ו/או בעקבות הפרה מצד המשתמש.


החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתריהחברה , הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים לתכני הגולשים על ידי החברה או המשתמש.

(
א) בעצם העלאת תכני הגולשים על ידי המשתמש/ת לאתר, המשתמש/ת מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי.
(
ב) אין בהעלאת תכני הגולשים לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני הגולשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה.
(
ג) במידה והמשתמש/ת הוא/היא בעל/ת זכויות היוצרים בתכנים שהעלה/תה בעצמו/ה לאתר, תהא לו/לה זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר ו/או במסגרת אתרי החברה. על משתמש/ת שיהא/תהא מעוניין/נת בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו/לה על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש/ת כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
(
ד) שימוש בתכני הגולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצגו תכני הגולשים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, ובשם המלא והאמיתי,במקרה של אי מתן קרדיט על ידי החברה, על המשתמש/ת ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו/לה על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרי החברה פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתכני הגולשים.


אחריות מוגבלת
אתרי החברה, לרבות המידע ותכני הגולשים, מוצעים למשתמשים as is, והחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בהם ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בהם ו/או להסתמכותו עליהם.

אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי החברה ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח. אין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה

החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת אתרי החברה, לרבות המידע ותכני הגולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה על- או קשר עם- אתרים אלה, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.
באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת.

ההמלצות באתר זה אינן מהוות תחליף לייעוץ, או חוות דעת ואין לראות בהם המלצה לפעולה מכל סוג שהוא.


החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות אתרי החברה, לרבות המידע ותכני הגולשים, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו.

המשתמש פוטר בזה את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתרי החברה, לרבות המידע ותכני הגולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרי החברה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

המידע המתפרסם באתרי החברה וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

למען הסר ספק, אין החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה אחראים לכל שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים.

החברה רשאית לכלול באתרי החברה תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם נעשים מטעם החברה.

מובהר למשתמש, כי המידע באתרי החברה עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתרי החברה עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתרי החברה לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לכך.

קנין רוחני
זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתרי החברה, וכי הוא לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואף לא ישכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.המשתמש מתחייב כי הוא לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית,

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתרי החברה, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.


אבטחת מידע

ה"חברה" מיישמת באתרי החברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט.

ה"חברה" לא מתחייבת שהשירותים באתרי החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שיפוי
המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הגולשים המועלים על ידו ו/או לתכנים שהוא מסר לפרסום ו/או לקישורים שבוצעו על ידו לאתר, לרבות בגין לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת הוראות שיפוטיות והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו ו/או לתכנים שהמשתמש מסר לפרסום ו/או קישורים שביצע המשתמש לאתר. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

סיום ההתקשרות בין הצדדים
החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרי החברה, יעשה זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

(
א) בטלפון לשירות הלקוחות במספר 09-8320630.

(
ב) בפנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@newspapers.co.il. תוך ציון שמו, שם משפחתו, סוג השירות וכתובת המייל בה הוא רשום לשירות.


תנאים נוספים
החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתרי החברה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתרי החברה, לרבות השירותים באתרי החברה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

השימוש באתרי החברה כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרי החברה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרי החברה ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לפעול בניגוד להוראות תקנון זה, אלא לאחר קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של החברה. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון יתעדכנו, מעת לעת, והוא מתחייב לקרוא את התקנון המעודכן ולפעול לפיו.

תנאי השימוש באתרי החברה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.


שינויים במדיניות הפרטיות: ה"חברה" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור

 |  |  |  |  |